از منابع تغذیه‌ای که هادی حفاظتی ندارند (سیستم IT)، همیشه در مواقعی استفاده می‌شود که یک خطای اولیه در عایق‌ تجهیزات نباید باعث شود که وسیله حفاظتی عمل کند و منبع تغذیه را قطع کند. در مکان‌هایی که سیستم IT در آن‌ها کاربرد دارد می‌توان بیمارستان‌ها، فرآیندهای حساس در بخش صنعتی و درایوهای کنترلی با فیدبک در صنایع سنگین را نام برد. در این مقاله مروری بر سیستم IT با توجه به استانداردها ارائه شده است.

انواع سیستم‌های آرایش زمین

انواع سیستم‌های آرایش زمین که در بند 131.1 استاندارد 06-2009:(DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100 نشان داده شده است، به این واقعیت ارجاع دارد که با الزامات ذکر شده در استاندارد، ایمنی افراد، تجهیزات و حیوانات در برابر خطرات و آسیب‌های احتمالی تامین می‌شود، به شرطی که الزامات تاسیسات برقی به درستی اجرا شوند. احتمال خطر (ریسک) ناشی از رعایت نکردن برخی از این الزامات، شامل وقوع جریان‌های شوک خطرناک و قطع شدن منبع تغذیه است.

طبق تعریف سیستم IT در استاندارد IEC 60364-1:2005-11 بخش‌های (AC)312.2.3 و (DC)312.2.24، همه اجزای الکتریکی فعال باید از زمین ایزوله باشند یا اینکه یک نقطه از سیستم از طریق امپدانسی بزرگ به زمین متصل شود (حرف I در اول). در آلمان، از این امپدانس فقط برای اندازه‌گیری یا اهدافی دیگر استفاده می‌شود. در این سیستم بدنه‌های فلزی تجهیزات الکتریکی به سیستم اتصال زمین متصل می‌شوند و نحوه اتصال آنها به صورت جداگانه، گروهی یا کلی به سیستم زمین متصل می‌شوند (حرف T در آخر) (همچنین به IEC 60364-4-41:2017-03، 411.6 مراجعه کنید).

شکل 1: مقایسه سیستم IT (سمت چپ) و یک سیستم TN (سمت راست) در اولین خطای فاز به بدنه تجهیزات

منبع تغذیه

سیستم IT "عادی" و سیستم IT مخصوص "بیمارستان و کلینیک" از نظر منبع تغذیه با هم تفاوت دارند. در سیستم IT مخصوص بیمارستان و کلینیک، منبع تغذیه باید از زمین ایزوله باشد. در عمل، برای این کار معمولاً از ترانس ایزوله‌کننده استفاده می‌شود. از باتری، سیستم فتوولتائیک مستقل (PV) یا مولد برق سیار هم می‌توان در این جهت استفاده کرد. در این مراکز، بدلیل انجام جراحی بخصوص جراحی‌های مربوط به قلب، با توجه به خطر بالقوه برای بیمار جریان نشتی باید بسیار کم باشد. ترانس ایزوله مورد نیاز این مراکز در استاندارد IEC 61558-2-15:2011-11 شرح داده شده است.

شکل 2: چیدمان یک سیستم IT در مراکز پزشکی مطابق با استاندارد IEC 60364-7-710

سیستم ارتینگ

در عمل، سیستم IT اغلب به عنوان "منبع تغذیه بدون اتصال زمین" شناخته می‌شود. "بدون اتصال زمین" در این جمله به ارتباط بین همه هادی‌های برق‌دار و سیستم زمین اشاره دارد. مطابق با استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03، 411.3.1.1 (اتصال زمین حفاظتی)، بدنه‌های فلزی تجهیزات برقی بسته به نوع اتصال زمین باید به یک هادی حفاظتی متصل شوند. معنی این کار برای سیستم IT مطابق با بند 411.6.2 به این معناست که بدنه‌های تجهیزات برقی باید به صورت جداگانه، یا لوکال (محلی) و یا کلی به سیستم اتصال زمین متصل شوند؛ همچنین شرایط زیر باید برآورده شود:

                  در سیستم‌های جریان متناوب                                                RA × Id ≤ 50 V

RA: مجموع مقاومت (Ω) الکترود زمین و هادی حفاظتی متصل به بدنه فلزی است؛

Id: جریان خطا در اتصالی فاز به بدنه فلزی تجهیزات.

محدودیت ولتاژ تماسی در سیستم‌های .d.c که مقدار Id در آن‌ها بسیار ناچیز است، در نظر گرفته نمی‌شود.

شکل 3: مقایسه نحوه اتصال به زمین در سیستم IT (سمت چپ) و سیستم TN (سمت راست)

اولین خطا در سیستم IT

جریان اتصال کوتاه Id که بر اثر اولین اتصالی به بدنه فلزی تجهیزات با زمین به‌وجود می‌آید، بسیار کم است و قطع مدار ضروری نیست (IEC 60364-4-41:2017-03، 411.6.1)، با فرض بر این که الزامات سیستم اتصال زمین ذکر شده در بخش 411.6.2 رعایت شده‌ است. به این معنی که مقاومت هادی حفاظتی RF موازی با مقاومت بدنه است و جریان خطای بسیار کمی از هادی حفاظتی عبور می‌کند و ولتاژ تماسی به‌طور قابل توجهی زیر حداکثر مقدار مجاز یعنی 50 ولت در سیستم‌های AC، باقی می‌ماند. از این مزیت در مراکز پزشکی خیلی بهره گرفته می‌شود.

مقدار جریان Id در خطای اول توسط ولتاژ نامی، فرکانس نامی و مدار موازی که شامل خازن نشتی سیستم و مقاومت عایقی تاسیسات برقی به زمین می‌باشد، تعیین می‌شود. جریان خطا، در صورت بروز خطای اول، از امپدانس ناچیز بین یک فاز و بدنه فلزی عبور می‌کند. به شرط داشتن عایق‌بندی مناسب در تاسیسات برقی، می‌توان Id را بر حسب خازن نشتی سیستم تخمین زد که به شرح زیر قابل محاسبه است:

برای سیستم سه‌فاز                              ICe = U⁄√3 ×3ω × Ce = U ×√3×ω ×Ce 

برای سیستم تکفاز                                                            ICe = U × ω × Ce

شکل 4: جریان خطای Id در اولین خطای فاز به بدنه در سیستم IT (شماتیک مداری)


شکل 5: نمونه ولتاژ تماسی UT پس از اولین خطای فاز به بدنه در سیستم IT

وسیله‌های حفاظتی و مانیتورینگ

بر اساس استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03، 411.6.3 از وسیله‌های حفاظتی و مانیتورینگ زیر می‌توان در سیستم‌های IT استفاده کرد:

 • دستگاه‌های مانیتورینگ عایقی (IMD)؛
 • دستگاه‌های مانیتورینگ جریان نشتی (RCM)؛
 • سیستم‌ مکان‌یابی خطای عایقی (IFLS)؛
 • وسیله‌های حفاظت در برابر اضافه جریان؛
 • کلید جریان باقیمانده (RCD).

در بند 411.6.3.1 ذکر شده است که یک دستگاه مانیتورینگ عایقی (IMD) برای گزارش اولین اتصالی بین فاز و بدنه فلزی یا زمین لازم است. این دستگاه باید هشداری به صورت سیگنال قابل شنیدن و (یا) با چراغ آلارم صادر کند و این سیگنال تا زمانی که خطای پیش آمده در سیستم وجود دارد، باید دوام داشته باشد. توصیه می‌شود اولین خطا در اسرع وقت برطرف شود. بدون تردید، سیستم IT از این مزیت چشمگیر برخوردار است که با رخ دادن اولین خطا، سیستم خاموش نمی‌شود و می‌توان اصلاح آن را عقب انداخت.

سیستم‌های مکان‌یابی خطای عایقی (IFLS):

با داشتن سیستم مکان‌یابی خطای عایقی (IFLS)، می‌توان بدون خاموش کردن سیستم، مسیر و یا تجهیزات معیوب را پیدا کرد. این سیستم جهت عیب‌یابی، پالس‌هایی با مقدارهایی مشخص بر روی سیستم IT قرار می‌دهد و ترانس‌های جریان (CT) این پالس‌ها را ارزیابی می‌کند. با استفاده از این ترانس‌ها، شناسایی مسیرهای معیوب (دچار خطا شده) آسان است.

شکل 6: سیستم IT همراه با IMD و چندین IFLS

دستگاه‌های مانیتورینگ جریان نشتی (RCM):

دستگاه‌های مانیتورینگ جریان نشتی (RCM) الزامات خاص مربوط به خود را دارند که برآورد این شرایط کمی دشوار است (به کلید جریان باقیمانده (RCD) مراجعه کنید).

وسیله‌های حفاظت در برابر اضافه جریان:

وسیله‌های حفاظت در برابر اضافه جریان، باید مطابق با استاندارد IEC 60364-4-43:2008 ساخته شوند. برای سیستم‌های IT، همچنین نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

 • در سیستم IT مخصوص مراکز پزشکی، داشتن وسیله حفاظت در برابر اضافه بار در مدار خروجی (طرف ثانویه) ترانس مجاز نیست و فقط وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه لازم است. بنابراین، باید جریان بار و دمای ترانس کنترل شود و همچنین واریانس هم گزارش شود (IEC 60364-7-710:2002، 710.411.6.3.101).
 • مطابق با استاندارد IEC 60364-4-43:2008-08، 431.1.1، همه هادی‌های فاز و خنثی باید دارای حفاظت باشند. با مراجعه به استاندارد IEC 60364-5-55:2011+A1:2012، بخش 557 (مدارهای پشتیبان)، بند 557.3.6.1 بیان می‌کند که "مدارهای پشتیبان.a.c و .d.c بدون هادی حفاظتی باید در برابر جریان‌های اتصال کوتاه محافظت شوند و در صورت اتصالی، وسیله حفاظتی همه هادی‌ها را قطع کند." همین بند را می‌توان در استاندارد IEC 6036-4-43:2008-08، 431.2.2 نیز یافت.
 • اگر تشخیص اضافه جریان برای هادی خنثی (N) در سیستم‌های سه‌فاز IT لازم باشد، در صورت وقوع اضافه جریان باید همه هادی‌های برق‌دار قطع شوند (IEC 60364-4-43:2008-08، بند 431.2.2). این وسیله (حفاظت در برابر اضافه جریان) را در صورتی می‌توان حذف کرد که هادی نول در طرف منبع تغذیه از حفاظت اضافه جریان برخوردار باشد.
 • یک توصیه کاربردی که در استاندارد IEC 60364-4-43:2008-08، 433.3.3 ذکر شده است: اگر قطع یک مدار احتمال خطری را به‌وجود بیاورد، وسیله حفاظت در برابر اضافه جریان را می‌توان برای مدارهایی که دارای تجهیزات برقی است، حذف کرد. در چنین مواردی باید یک هشدار دهنده اضافه جریان در نظر گرفته شود.

شکل 7: نیاز به یک دستگاه حفاظت در برابر اضافه جریان برای همه هادی‌ها در سیستم‌های IT

کلید جریان باقیمانده (RCD):
در استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03 بند 411.3.3، ذکر شده که باید در سیستم‌های AC حفاظت اضافی در قالب کلیدهای جریان باقیمانده (RCD) برای پریزهایی که زیر 32 آمپر جریان می‌کشند و برای افراد غیر متخصص و یا استفاده عمومی در نظر گرفته شده است، نصب شود. با این وجود، در سیستم‌های IT با رعایت این الزام، دستیابی به سطح حفاظتی مطلوب توسط RCD ها عملا امکان ندارد. چون برای عمل کردن RCD پس از اولین خطا، جریان Id باید بالاتر از IΔn مربوط به RCD باشد. علاوه‌ بر این، وقتی دو تا خطای عایقی (فاز به بدنه) مستقل در دو هادی برق‌دار یا وسیله برقی رخ می‌دهد، RCD تریپ نمی‌کند زیرا درنهایت از نظر RCD جریان هادی فاز با هادی خنثی برابر است و این خطا را تشخیص نمی‌دهد (شکل 8).

شکل 8: دو خطای عایقی (فاز به بدنه) در هادی‌های برق‌دار در "پایین دست" RCD

علاوه بر این، استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03، بیان می‌کند که در صورت بروز خطای اول در سیستم‌های IT، اگر Id > 15 mA باشد، حفاظت اضافی برای پریزها با استفاده از RCD با IΔn < 30 mA نیز لازم است. حال با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که این شرط از نظر فنی اشکال دارد:

 • جدای از این واقعیت که پریزها در سیستم‌های IT نسبت به سیستم‌های دیگر مستثنی هستند، چگونه باید جریان خطای Id را محاسبه کرد؟ جریان خطای Id عمدتا با دانستن طول کابل، تعداد بارهای مصرفی و همچنین جریان‌های نشتی تاسیسات برقی به زمین تعیین می‌شود. با این حال، هیچ مهندسی نمی‌تواند این موارد را حتی در بهترین حالت به درستی تعیین کند.
 • RCD های موجود در بازار در حال حاضر جریان عملکردی کمتر از 15 میلی‌آمپر (IΔn < 15 mA) ندارند. علاوه بر این، در استاندارد آلمانی DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2018-06 ، 538.4 ذکر شده است که استفاده از وسیله‌های جریان باقیمانده حساس در سیستم‌های IT AC برای جلوگیری از هشدارهای ناخواسته به دلیل وجود جریان‌های نشتی خازن‌هایی که در پایین دست RCD نصب شده‌اند، توصیه می‌شود. مشکل اینجاست که چنین RCD های حساسی هم در دسترس نیست.

شکل 9: تقسیم خازن‌های طیعی (نشتی) سیستم "قبل" و "بعد" از RCD


شکل 10: استفاده از RCD در سیستم IT

استفاده از AFDD ها در سیستم‌های IT:

هدف اصلی وجود سیستم‌ IT این است که در صورت بروز خطای اولیه، سیستم نباید به‌طور غیر منتظره خاموش شود. بنابراین استفاده از وسایل حفاظتی برای مدارهای نهایی تا 16 آمپر در سیستم‌های IT هیچ فایده‌ای ندارد. همچنین در اعلامیه‌ای از DKE آلمان در نوامبر 2017 این موضوع ذکر شده است که شامل موارد زیر هم می‌باشد:

 • در استاندارد آلمانی DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 بخش 421.7 به تاسیسات برقی که در استاندارد DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710):2012-10 بند 710.1 استفاده می‌شوند، هیچگونه احتیاجی نیست. همچنین کلینیک‌های خصوصی که در خانه سالمندان و مراکز درمانی وجود دارند و بیماران در آن‌جا تحت معالجه پزشکی قرار می‌گیرند، استاندارد DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02, 421.7 را شامل نمی‌شوند.
 • به نصب AFDD بر روی مدارهایی که قطع غیرمنتظره‌ منبع تغذیه احتمال خسارت دارد، نیازی نیست. به عنوان مثال:
 1. سیستم‌های IT که جهت بهبود امنیت منبع تغذیه نصب شده‌اند.
 2. تاسیسات برقی که برای اهداف ایمنی مطابق با استاندارد (DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560 هستند، به‌ویژه تاسیسات روشنایی ایمنی.

الزامات بیشتر در مورد سیستم IT

انتخاب دستگاه مانیتورینگ عایقی (IMD)

دستگاه مانیتورینگ عایقی بر اساس معیارهای زیر انتخاب می‌شود:

 • حداکثر ولتاژ نامی
 • نوع شبکه، یعنی AC، DC یا AC/DC
 • مدار اصلی، مدار کنترل یا تاسیسات خاص
 • خازن‌های نشتی سیستم
 • پارامترهای IMD
 • توانایی نشان دادن مکان خطای عایقی (فاز به بدنه) سیستم
 • شرایط محیطی خاص

برق‌یار مشاور شما در موضوع تاسیسات الکتریکی

برای ساده‌تر کردن روند انتخاب دستگاه‌های مانیتورینگ عایق هم برای مهندس و هم برای اپراتور، می‌توان از استاندارد IEC 61557-8:2014/CORI:2016 کمک گرفت که شامل موارد زیر است:

 • انتخاب دستگاه مطابق کاربری
 • تقسیم بندی انواع دستگاه‌های مانیتورینگ عایقی بر اساس اجزای موجود در سیستم IT، به صورت زیر است:
 1. IMD های AC برای سیستم‌هایی IT که همه تجهیزات آن AC است
 2. IMD های DC برای سیستم‌هایی IT که همه تجهیزات آن DC است
 3. IMD های AC/DC برای سیستم های IT که به یکسوکننده متصل است، سیستم‌هایی IT که همه تجهیزات آن DC است و سیستم‌هایی IT DC که به اینورترهای ‌AC متصل است.
 • انواع دستگاه‌های مانیتورینگ عایقی برای کاربردهای خاص:
  1. پزشکی
  2. فتوولتائیک (یکی از انواع سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی می‌باشد)

شکل 11: نمونه‌هایی از IMD ها

الزامات دستگاه مانیتورینگ عایقی (IMD)

نکات مهم برای اجرای سیستم‌های IT را می‌توان در بند 538.3 استاندارد DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2011-061 (انتخاب و نصب تجهیزات برقی - جداسازی، سوئیچینگ و کنترل) یافت. IMD باید با استاندارد IEC 61557-8:2014 مطابقت داشته باشد، چند نمونه از این الزامات در اینجا ذکر می‌شود:

 • نتایج اندازه‌گیری نباید تحت تأثیر مؤلفه‌های جریان DC باشد.
 • IMD ها باید به صورت متقارن بین هادی‌های برق‌دار و زمین یا به صورت تکی بین هر هادی برق‌دار مورد نظر و زمین متصل شوند (همچنین هادی خنثی در سیستم سه‌فاز با نول توزیع شده)
 • در مواردی که چندین سیستم IT به هم متصل هستند، فقط یک IMD باید همیشه فعال باشد.
 • IMD ها باید توانایی تحمل حداکثر ولتاژ شبکه را داشته باشند.
 • توصیه می‌شود از IMD هایی استفاده شود که هرگونه وقفه در اندازه‌گیری هادی‌های برق‌دار و زمین را گزارش می‌کنند.
 • سیستم‌هایی که مجهز به مکان‌یابی خطای عایقی هستند، باید مطابق بند 4 استاندارد IEC 61557-9:2014-12 باشند.

تنظیم پارامترهای IMD

پارامترهای دستگاه IMD باید تنظیم شود تا در صورت وقوع خطا در سیستم در زمان مناسب به اپراتور هشدار دهد. مطابق با بند 538.1.3 استاندارد آلمان، برای تنظیم پارامتر IMD مقدار 100 اهم بر ولت و برای پیشگیری، مقدار 300 اهم بر ولت توصیه می‌شود. در نسخه قبلی استاندارد، مقدار 50 اهم بر ولت توصیه می‌شد. هر دو پارامتر در اصل صحیح هستند و این مقادیر تحت تأثیر تعداد بارهای مصرفی و کیفیت تاسیسات برقی (به عنوان مثال رطوبت، گرد و غبار و غیره) هستند.

با این حال، مزیت دیگر این دستگاه این است که هرگونه تغییر قابل توجه در مقاومت عایقی با روشن یا خاموش کردن بار مصرفی یا تجهیزات سیستم توسط IMD نمایش داده می‌شود، که این امکان را می‌دهد تا نقاط ضعف تاسیسات برقی مشخص شود.

مانیتورینگ بارهای آفلاین

مطابق با استاندارد VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2011-06 بند 538.3، می‌توان از یک دستگاه مانیتورینگ عایقی در سیستم‌های TN، TT و IT برای نظارت بر مدارهایی که خاموش هستند استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان جرثقیل موتوری، آسانسور و انواع درایو را نام برد. این امر مستلزم آن است مدارهای تغذیه آنها به صورت کامل از بقیه تاسیسات برقی جدا شوند.

شکل 12: مانیتورینگ آفلاین موتور جرثقیل

عملکرد مناسب در برابر خطای عایقی دوم (فاز به بدنه دوم)

مطابق با استاندارد IEC 60364-4-41:2017-03، بند 411.6.4، پس از وقوع خطای اول، اگر خطای دوم (فاز به بدنه) روی یک هادی برق‌دار متفاوت اتفاق بیفتد، باید مدار قطع شود. از نظر عملی، به این معنی است که امپدانس حلقه باید به مقدار مشخصی برسد. برای سیستم‌های IT بدون هادی خنثی، امپدانس حلقه به شرح زیر است:

(ZS ≤ U/(2 × Ia 

U = ولتاژ نامی AC بین فازها
Ia = جریان (با واحد آمپر) که باعث می‌شود وسیله حفاظتی در مدت زمان مشخص شده در بندهای 411.3.2.2/411.3.2.3 فعال شود.

اگر در هنگام وقوع خطای اول فاز به بدنه قصد قطع شدن مدار را نداریم، به این نکته باید توجه کرد که در صورت استفاده از RCD در تاسیسات، شرط Id < 0.4 IΔn برقرار باشد. مثلا برای RCD با جریان عملکرد 30 میلی‌آمپر، Id باید از 12 میلی‌آمپر کمتر باشد.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که رخ دادن خطای فاز به بدنه دوم در فازهای دیگر، نباید باعث ایجاد جریان خطا شود چون منجر به خاموش شدن سیستم می‌شود.

برای هر مدار جداگانه می‌توان از RCD استفاده کرد فقط به شرطی که از وسایل حفاظت در برابر اضافه بار استفاده نشده باشد، چون:

 • نمی‌توان امپدانس حلقه را دقیقاً بدست آورد
 • جریان خطا به حدی کم است که قطع مدار در زمان مجاز امکان‌پذیر نیست
 • برای قطع خودکار مدار، امپدانس حلقه خطا بسیار زیاد است و قابل اطمینان نیست
 • و همبندی اضافی امکان پذیر نیست

شکل 13: خطای دوم در سیستم IT

هادی خنثی در سیستم IT سه‌فاز

در استاندارد IEC 60364-4-43:2008-08 طبق بند 431.2.2 توصیه می‌شود در سیستم‌های IT از هادی خنثی (نول) استفاده نشود. باید این توصیه را هم برای زمانی که بارهای تکفاز به یک سیستم سه‌فاز دارای هادی خنثی وصل می‌شوند، در نظر گرفت. اگر یک خطای عایقی در فاز L1 رخ دهد، ولتاژ فازهای L2 و L3 نسبت به زمین به مقدار ولتاژ فاز به فاز افزایش می‌یابد و برابر 400 ولت می‌شود که باعث می‌شود تاسیسات برقی آسیب ببیند. در این حالت باید اطمینان حاصل کرد که ولتاژ فازهای L2 و L3 نسبت به زمین افزایش یابد ولی ولتاژ این دو فاز نسبت به یکدیگر تفاوت چندانی نداشته باشد. با توجه به اینکه تاسیسات از نوع سه‌فاز دارای هادی خنثی است، تجهیزات تکفاز باید به درستی نصب شوند. در عمل، دو نوع سیستم IT جدا از هم اجرا می‌شوند، یکی برای بارهای مصرفی تکفاز و دیگری برای بارهای مصرفی سه‌فاز.

در استاندارد IEC 60364-4-43:2008-08 بند 433.3.3، ذکر شده است که اگر قطع غیرمنتظره مدار، احتمال خطری را ایجاد کند، می‌توان وسایل حفاظت اضافه بار را حذف کرد. در چنین مواردی باید یک هشدار دهنده برای زمانی که اضافه بار رخ دهد، در نظر گرفته شود.

خلاصه

سیستم‌های IT همیشه از این مزیت بزرگ بهره‌مندند که در صورت بروز خطای اول، از قطع منبع تغذیه جلوگیری می‌کنند. مبنای اساسی عملکرد بدون عیب و نقص سیستم IT، اجرای سیستم مطابق با استانداردها، در نظر گرفتن الزامات استاندراد و انتخاب صحیح وسیله‌های حفاظتی و دستگاه‌های مانیتورینگ است.


منابع:

DIN VDE 0100-100 VDE 0100-100:2009-06

IEC 60364-1:2005-11
Low-voltage electrical installations
Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions

IEC 60364-4-41:2017-03
Low-voltage electrical installations
Part 4-41: Protective measures - Protection against electrical shock

IEC 60364-4-42:2010/AMD1 2014
Low-voltage electrical installations
Part 4-42: Protective measures - Protection against thermal effects

IEC 60364-4-43:2008-08
Low-voltage electrical installations
Part 4-43: Protective measures - Protection against overcurrent

IEC 60364-7-710:2002-11
Electrical installations of buildings
Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations

DIN EN 61557-8:2014-12
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

IEC 61557-9: 2014-12
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2018-06
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 530: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Schalt- und Steuergeräte

Standards can be obtained from VDE-Verlag [publishers] or Beuth