مجموعه دستورالعملهای گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظام مهندسی کشور که تا کنون شامل هشت جلد کتاب ارزشمند می‌باشد، در این پست به اشتراک گذاشته می‌شود. شایان ذکر است تمامی دستورالعمل ها توسط اساتید بنام کشوری و در راستای اجرای مواد مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان نگارش شده است.

1. دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمانها:

همبندی.pdf

2. دستورالعمل طرح و اجرای همبندی اضافی در ساختمانها:

همبندی اضافی.pdf

3. دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمانها:

اجرای سیستم زمین.pdf

4. دستورالعمل اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک:

اندازه گیری مقاومت.pdf

5. دستورالعمل اجرای سیستم های اتوماسیون و کنترل ساختمان:

اتوماسیون و کنترل ساختمان.pdf

6. دستورالعمل ضوابط و طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق:

اعلام حریق.pdf

7. دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در برابر صاعقه:

صاعقه.pdf

8. دستورالعمل تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمانها:

تست و تحویل.pdf