امروزه همگام با پیشرفت تجهیزات الکترونیکی، فعالیت های روزمره متکی بر آن نیز در خانەها تکامل یافتە است. از طرفی ابعاد فیزیکی تجهیزات الکترونیکی بەکار رفتە در این سیستم ها نیز بسیار کاهش یافتە است. این کاهش ابعاد بە معنی انرژی کمتر مورد نیاز برای خراب کردن این قطعات است.
اضافه ولتاژهای گذرا می‌توانند توسط صاعقه (از طریق کوپلینگ مقاومتی، سلفی یا خازنی) یا سوئیچینگ (کلید زنی) الکتریکی ایجاد شوند. حدود ۳٥ درصد از تمامی اضافه ولتاژهای گذرا از خارج از تاسیسات و از منابعی همانند صاعقه، کلیدزنی شبکه برق، کلیدزنی بانکهای بزرگ خازن روی خطوط برق، حوادث الکتریکی یا موتورها با بارهای بزرگ صنعت مجاور می‌آیند. ٦٥ درصد باقیمانده در درون خانەها و تاسیسات خودمان و از منابع پیش بینی نشدەای همانند اجاق‌های ماکروفر، چاپگرها و دستگاههای کپی لیزری و موتورهای تهویە مطبوع و حتی خاموش و روشن شدن روشنایی ها ایجاد می‌شوند.
برای حل این مشکل از تجهیزات حفاظت گذرا (SPD) که جزئی از سیستم حفاظت تاسیسات الکتریکی به شمار می‌رود استفاده می‌شود. که در تمامی سطوح شبکەهای تامین برق نیز قابل استفادە است. این تجهیزات متداول‌ترین و عملی‌ترین نوع حفاظت در برابر اضافه ولتاژ است.


تجهیزات SPD با هدف محدودسازی اضافه‌ ولتاژهای ناشی از صاعقه یا سوئیچینگ طراحی می‌شوند تا بتوانند مسیر جریان‌های ناگهانی مربوطه را به سمت زمین تغییر دهند و این اضافه‌ ولتاژها را تا سطحی محدود کنند که به تاسیسات یا تجهیزات الکتریکی آسیب نرسد.