دستورالعمل شورای مرکزی

برای همبندی در داخل فونداسیون، میلگرد ساختمانی بهتر است یا هادی الکتریکی کلاسیک؟

/%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9

کتاب صوتی اجرای سیستم زمین

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

آیا اجرای همبندی اصلی مطابق با دستورالعمل تهیه شده در شورای مرکزی اجباریست؟

/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA