در صفحه ۳۷ مبحث 13 مقررات ملی ساختمان آزمون‌هایی را قبل از شروع بهرەبرداری و یا پس از هر تغییر عمدە اجباری دانستە، کە خود گامی بسیار مهم و موثر در سلامت تاسیسات الکتریکی می‌باشد. در همین راستا جهت نهادینه کردن این امر مهم، شرکت برق‌یار کارگاه عملی تست و تحویل تاسیسات برقی یکروزه را در سنندج برگزار کرد. در این کارگاه در نوبت صبح مطالب تئوری به طور کامل در سالن کنفرانس شرکت توزیع برق کردستان برگزار گردید و مطالب مربوطه و دستگاه‌های مخصوص در این زمینه از برند کاوین آرنوکس فرانسه ارائه و معرفی شدند.


در نوبت بعدازظهر نیز تمامی تست‌ها به صورت عملی در یک ساختمان پنج طبقه انجام شد.