همبندی اضافی در استخرها، با توجه به حساسیت بالای این نوع کاربری‌ جزو موارد ضروریست که متاسفانه غالبا اجرای آن به دست فراموشی سپرده می‌شود. در مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، درباره همبندی در استخرها موارد زیر را اجباری دانسته است:

• کلیه لوله‌های فلزی آب، گاز، گرمایش و سرمایش

• لوله فلزی فاضلاب

• قسمت‌های فلزی سازه ساختمان

• قسمت‌های فلزی سازه داخل استخر

• آرماتوربندی کف و دیواره استخر

• بدنه‌های فلزی وسایل غیر برقی نصب ثابت و قسمت‌های هادی بیگانه از هر نوع

جزوه ارایه شده به صورت خلاصه موارد اجرای قسمت‌های مورد نظر را بررسی می‌کند.


Equipotential Bonding Erico