وفق بند 13-3-5 مبحث 13 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان "آزمون‌های اولیه و کنترل" بایستی قبل از شروع بهره‌برداری و یا پس از هر تغییر عمده در بخش تاسیسات برقی، آنها را مورد کنترل و آزمایش قرار داد تا نسبت به صحت کارهای انجام شده طبق این مقررات اطمینان حاصل شود. مبحث 13 مقررات ملی ساختمان انجام این کارها را بر طبق استاندارد IEC 60364-6 تعیین کرده است. 

انجام تست جریان اتصال کوتاه پیش‌بینی شده

این استاندارد که عنوانش تحویل تاسیسات برقی می‌باشد در بخش آزمون‌های تاسیسات، آن‌ها را به شرح زیر معرفی می‌نماید:

1) آزمون پیوستگی هادی‌ها

2) آزمون مقاومت عایقی

     1-2) آزمون مقاومت عایقی جهت تایید کارایی حفاظت سیستم‌های SELV و PELV یا جداسازی الکتریکی

     2-2) آزمون مقاومت عایقی جهت تایید کارایی مقاومت امپدانس کف و دیوارهای عایق

3) آزمون قطبیت یا پلاریته

4) آزمون تایید کارایی تجهیزات قطع خودکار تغذیه

5) آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین

6) آزمون تایید کارایی حفاظت‌های اضافی (مانند  RCD و ...)

7) آزمون ترتیب فازها

8) آزمون‌های عملیاتی (مانند: تابلوهای برق، راه‌اندازها، اینترلاک‌ها و ...)

9) آزمون افت ولتاژ

فارغ از نحوه‌ی انجام دادن تست‌ها، باید یک دید و فهم کلی از متغیر اندازه‌گیری شده در آزمون و معیار پذیرش آن داشته باشیم. این امر به ما در نحوه‌ی انجام دادن آزمون‌ها و تشخیص مشکلات مربوطه هنگام انجام آزمون‌های عملی کمک بسزایی خواهد کرد. در جدول زیر این مفاهیم گردآوری شده:

آزمون
متغیر اندازه‌گیری شده در آزمون
معیار پذیرش
پیوستگی
مقاومت هادی در انتهای مدار
مقایسه با مقدار مقاومت استاندارد در واحد طول با در نظر گرفتن دما
عایقی
مقاومت عایق هادی‌ها و تجهیزات (نسبت به هم و نسبت به زمین)
مقایسه با مقدار مقاومت استاندارد با توجه به ولتاژ اعمالی با در نظر گرفتن دما
قطبیت
-
بررسی الزامات استاندارد
تایید کارایی تجهیزات قطع خودکار تغذیه
مقاومت انتهایی حلقه خطا مدار
مقایسه با حداکثر مقاومت حلقه خطا برای قطع مدار توسط وسیله حفاظتی در زمان مناسب
جریان اتصال کوتاه پیش‌بینی شده
حداکثر جریان حلقه خطا در ورودی تاسیسات
مقایسه با حداکثر توانایی ایستادگی وسیله حفاظتی
آزمون اندازه‌گیری مقاومت زمین
مقاومت الکترود زمین
ثبت جهت پایش تغییرات مقدار آن در طول زمان
عملکرد کلید جریان باقیمانده
جریان عملکرد و زمان عملکرد در جریان‌های مختلف
مقایسه با مقادیر تعیین شده در استاندارد
بررسی اثر بخشی همبندی حفاظتی تکمیلی
مقاومت هادی
R≤50v/Ia، که Ia جریان عملکرد تجهیز حفاظتی می‌باشد
آزمون ترتیب فازها
مشخص کردن جهت فازها
مقایسه با توالی فاز صحیح
آزمون‌های عملیاتی
-
تحویل نصب و تنظیم صحیح ادوات با توجه طراحی و کارکرد آن‌ها
افت ولتاژ مجاز
مقاومت انتهایی مدار تغذیه بار
به دست آوردن افت ولتاژ مدار (حاصلضرب   مقاومت در جریان برآورد شده در نقشه طراحی) و مقایسه آن با مقدار قابل پذیرش در استاندارد

جهت مطالعه در زمینه نحوه پر کردن فرم گزارش‌های تحویل تاسیسات برقی می‌توانید به مقاله "گزارش‌نویسی تحویل (تست و بازرسی) تاسیسات برقی" مراجعه کنید.