تست شیت تاسیسات الکتریکی

کارگاه عملی تست و تحویل تاسیسات الکتریکی

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C

برگزاری کارگاه عملی تست و تحویل تاسیسات الکتریکی مطابق با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان در سالن اجتماعات دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان بانه