کوپلینگ مقاومتی به طور خلاصه عبارت است از انتقال انرژی بین دو عنصر از طریق مقاومت بین آن دو عنصر.
تحقیقات در مورد کوپلینگ مقاومتی الکترودهای زمین اولین بار توسط واحد ملی برق فرانسه (EDF) مطرح شد. تحقیقات آنها نشان داد هنگامی که الکترودهای زمین مجزا در مجاورت یکدیگر نصب می‌شوند، بین آنها مقاومت جدیدی در تماس با زمین، مازاد بر مقاومت هر یک از دو الکترود بوجود می‌آید.

 این اثر طبیعی دو مفهوم عمیق را نشان داد، یکی در مورد بهرەبرداری مطمئن از الکترودهای زمین با کاربردهای متفاوت و دیگری در مورد صحت اندازه‌گیری الکترودهای زمین.

اندازەگیری ضریب کوپلینگ به ما نشان می‌دهد آیا می‌توانیم اثر الکترودهای زمین را بر یکدیگر نادیده بگیریم یا نه؟ EDF برای مستقل بودن دو الکترود زمین الزام می‌کند که ضریب کوپلینگ بین آنها کمتر از 0.15 باشد.

مهندسین برق این اثر را در موارد زیر در نظر داشته باشند: 

  1. برای مستقل بودن الکترودهای زمین LV و MV حتما این اثر بررسی گردد.
  2. معمولا ایزوله نگهداشتن الکتریکی الکترودهای زمین مستقل از یکدیگر کار مشکلی است. الکترودهای زمین از طریق خاک و یا سازەهای فلزی مدفون در زمین، با همدیگر تشکیل کوپلینگ مقاومتی را می‌دهند. این نکته را هم می‌توان یکی از دلایل استاندارد IEC در مورد ضرورت وصل کردن تمام الکترودهای زمین با کاربری‌های متفاوت به یکدیگر دانست. 
  3. برای صحت اندازەگیری الکترود زمین بە روش ارت مردە باید حتما اطمینان حاصل نمود که الکترودهای زمین در حوزه مقاومتی یکدیگر نیستند، وگرنه دچار خطاهای شدید اندازەگیری خواهیم شد.

برق‌یار مشاور شما در موضوع ارتینگ

در یکی از پروژەهای شرکت برق‌یار، برای اندازەگیری یکی از الکترودهای زمین کە واقع در طبقه زیرزمین یکی از ساختمان‌های موجود بود، بدلیل محدودیت تنها روش قابل استفاده روش ارت مرده بود. به همین دلیل از این روش و به کمک الکترود دیگری که در سطح زمین بود، جهت اندازه‌گیری استفاده کردیم و برای اطمینان از اینکه این دو الکترود دارای اثر کوپلینگ بر یکدیگر نیستند (برای جلوگیری از خطای اندازەگیری)، بوسیله دستگاه ارت تستر 4 سیمه (Chauvin Arnoux 6472) ضریب کوپلینگ بین آنها محاسبه شد. همانطور که در تصویر زیر پیداست ضریب کوپلینگ کمتر از 0.15 بوده و مقدار مقاومت اندازه‌گیری شده تقریبا قابل قبول است.