شاید در نگاە اول دوستان بفرمایند کە برای تشخیص هادیها و نظم در اجرای کار می باشد. ولی در حقیقت دلیل اصلی رنگ آمیزی شینەهای برق دفع حرارت می باشد. بیایید مروری بر انواع روشهای انتقال حرارت داشتە باشیم:
۱) روش همرفت یا جابجایی مانند فن کویل
۲)روش رسانایی مانند بی متال ۳)روش تابشی یا radiation مانند بخاری های تابشی.
کە در اینجا ما از روش تابشی جهت دفع حرارت استفادە می کنیم.

جدول فوق ضریب انتقال حرارت تابشی مواد مختلف را با هم مقایسه نموده است که در آن تفاوت مس و آلومینیوم براق و اکسید شده جالب است.