ولتاژ تماس فلز به فلز

شش ولتاژ خطرناک که شخص ممکن است در پست برق در معرض آن قرار گیرد

/%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82