تسهیلات نیروگاه خورشیدی

اعطای وام برای متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی در مناطق محروم

/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C