اتوماسیون صنعتی

کنترل‌ کننده PID

/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-pid

نحوه خواندن دیتاشیت سنسور مجاورتی سه‌سیمه

/%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%87

مفاهیم پایه در تابلو برق صنعتی

/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

بررسی یک نمونه عملی


13 سؤال پایه‌ در اتوماسیون صنعتی

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C